Handel, Industrie en dienstverlening

In de sectoren handel, industrie en dienstverlening staan naast omzet, kosten en winst onderwerpen als innovatie, transparantie en duurzaamheid steeds prominenter op de ondernemingsagenda.

Daarnaast nemen door de opkomende markten concurrentie (nieuwe aanbieders) maar ook kansen (nieuwe afzetmarkten) toe. Organisaties moeten continu innoveren, samenwerken en anticiperen op veranderende (Europese) regelgeving. De veranderde omgeving maakt het noodzakelijk om de eigen positie en richting continu te heroverwegen. 
De financiële functie speelt hierin een bepalende rol. Hoe geef je als onderneming concrete inhoud aan deze agendapunten op de bestuursagenda? Wat is de impact op bijvoorbeeld de inkoop, kostprijsbepaling, rapportage en IT infrastructuur en overige bedrijfsprocessen? Hoe voer je blijvende verbeteringen door in een steeds veranderende omgeving? Vraagstukken waarover ConQuaestor haar klanten dagelijks adviseert en ondersteunt bij het implementeren van de oplossingen.

Onder de noemer Handel, Industrie en Dienstverlening hebben wij binnen ConQuaestor een aantal ‘sectorteams’ onderkend, waarin wij onze vak- en branchekennis combineren.

Consumer packaged goods

De ontwikkelingen voor de producenten van consumentengoederen volgen elkaar steeds sneller op, door de verkorte time to market moeten innovaties zichzelf sneller terugverdienen. Daarnaast zijn consumenten door de transparante markt mondiger, kritischer en slimmer geworden, de marges staan daardoor onder constante druk.
De kosten van zowel het innovatieproces, de operatie en de ondersteunende afdelingen staan tegenwoordig hoog op de CFO agenda. Ook de nadruk op het maximaliseren van de resultaten steeds belangrijker. Een omgeving waarin de financiële functie voor belangrijke uitdagingen staat:

 • Kosten effectiviteit: cash & cost management optimalisatie (oa efficiency bedrijfsvoering)
 • Schaalvergroting: samenwerking, overnames en integratie
 • Innovatiekracht: innovatie en professionalisering
 • Ketenintegratie: samenwerking in zowel informatievoorziening als innovatie
 • Forecasting: van masterdata, informatie/rapportage tot forecastingmodellen

Retail en Handel

De ontwikkelingen binnen de retail en (groot)handel hebben zich de afgelopen jaren in een hoog tempo opgevolgd en ook hier is de noodzaak tot continue innovatie en efficiency verbeteringen cruciaal gebleken om de crisis het hoofd te bieden: Hoe behouden en maximeren organisaties het resultaat op hun klanten? En hoe transformeer je de eigen organisatie om optimaal aan te kunnen sluiten bij de diensten en klantvragen van morgen?
De belangrijkste thema´s voor de komende jaren:

 • Schaalvergroting: samenwerking, overnames en integratie
 • Innovatiekracht: nieuwe en innovatieve business modellen
 • Keten denken: transparantie en informatie uitwisseling in de keten
 • Kosten effectiviteit: cash & cost management optimalisatie (oa efficiency bedrijfsvoering
 • Rapportage en inzicht: neerzetten van de financiële en rapportage infrastructuur voor morgen

Een steeds verdergaande professionalisering van de financiële functie binnen Consumer packaged goods, Retail en Handel zijn noodzakelijk om als business partner te kunnen (blijven) functioneren. ConQuaestor biedt een totaalpakket aan diensten en oplossingen om in deze branches de financiële functie gericht en op maat te ondersteunen.

Industrie

Voor ondernemingen in de handel en productie is de concurrentie van producenten uit andere Europese landen en Azië voelbaar. De juiste strategische beslissingen kunnen ervoor zorgen dat organisaties meer efficiency en innovatief vermogen verkrijgen.

Wet- en regelgeving ten aanzien van financiële verslaggeving en risicomanagement, milieu en veiligheid wordt steeds strenger. De productie moet toenemen tegen minder kosten. De industriële productiesector is groot en divers, maar de meeste spelers staan voor dezelfde uitdaging.

Die uitdaging is gericht op het optimaal beheersen van de kostenstructuur. Daarin spelen o.a. de reductie van operationele kosten en het verhogen van het rendement op productiemiddelen een rol. Rekening houdend met tijdsverschillen, afstand, taal en cultuur, kun je de concurrentie alleen voorblijven wanneer alle elementen zoals ontwikkeling, bevoorrading, productie, opslag, logistiek en administratie binnen optimaal geautomatiseerde processen plaats vinden.

ConQuaestor beschikt over specifieke kennis en ervaring in de productiesector. Wij kennen de voor productiebedrijven specifieke thema’s en de impact hiervan op de processen en de financiële en administratieve organisatie.

Logistiek

In de sector transport en logistiek is sprake van een duidelijke clustering van activiteiten, (internationale) overnames en heroriëntatie op kerncompetenties. Er is veel aandacht voor risicomanagement, rendementsverbeteringen en optimalisatie van de primaire en ondersteunende bedrijfsprocessen.

Toenemende (internationale) regelgeving noodzaakt meer en meer tot een integrale procesaanpak. De hedendaagse logistiek richt zich op de organisatie, planning, besturing en uitvoering van de goederenstromen, geldstromen en informatiestromen via ontwikkeling en inkoop gevolgd door de productie en distributie met het benodigde personeel naar de eindafnemer, met als doel om tegen optimale kosten en kapitaalgebruik te voldoen aan de behoeften van de markt.

De juiste dingen, op de juiste tijd, op de juiste plaats, in de juiste hoeveelheden tegen acceptabele kosten. Het gaat hierbij om het vinden van een evenwicht tussen schijnbaar moeilijk verenigbare doelstellingen: kostenminimalisatie, laag kapitaalgebruik en customer service maximalisatie.

ConQuaestor kent de markt waarin logistieke dienstverleners opereren en kan met onze specifieke kennis op het gebied van de finance, business analyse en procesmanagement ondersteunen. ConQuaestor koppelt theoretische kennis aan praktische oplossingen. Geen rapportenschrijvers maar probleemoplossers en no nonsense uitvoerders. Werken met ConQuaestor betekent werken met professionals die passen in de (internationale) hands on cultuur, die de (on)mogelijkheden in uw markt kennen en die meedenken én meewerken aan projecten, oplossingen en verbeteringen.

Telecom & media

Telecom services worden meer en meer een commodity, met een hoge druk op marges en daardoor veel focus op operational excellence en een lage kostenstructuur. 

De telecombranche staat tegelijkertijd voor de continue noodzaak van investeringen als gevolg van technologische ontwikkeling en productinnovaties die voor de consument als onderscheidend worden ervaren. Bovendien stelt de overheid eisen aan transparantie en rapportages. De zakelijke consequenties van het gratis verzenden en ontvangen van content zijn zichtbaar, telecomaanbieders zijn gedwongen hun verdienmodellen aan te passen aan de technologische ontwikkelingen.

De komende decennia zal de integratie van media en telecommunicatie een wereld aan nieuwe mogelijkheden ontsluiten. Uitgevers en zendgemachtigden zullen bovenop internet-ontwikkeling en het ontwikkelen en aanbieden van content moeten zitten om hun bestaansrecht te bewijzen. Wat zijn de scenario’s voor uitgevers en televisiezenders? Welke rol spelen de nieuwe media in hun strategische bedrijfsvoering en hun organisatie-inrichting?

De consumenten een gezamenlijke interesse vormen communities, die je met content kan benaderen middels meerdere kanalen zoals events, tijdschriften, televisie en social media. Inzicht in de cijfers is meer dan de omzet en kosten. Analyse van de community naar actief en passief bereik, actieve betrokkenheid, unieke bezoekers, aantal volgers, zijn indicatie voor toekomstig succes.

ConQuaestor biedt oplossingen voor financiële en operationele vraagstukken in de energie-, telecom- en mediabranche. Werkend aan de sectorthematiek die om een multi-disciplinaire oplossing vraagt omtrent procesmanagement, compliance, performance management, change management en finance. Met een verbeterde bedrijfsvoering als resultaat.

Utilities

De energiemarkt is in beweging. Een duurzame revolutie vanuit de maatschappij gaat gepaard met veel duurzame startups en lokale initiatieven. De politiek beweegt langzaam en onze duurzame opwek blijft achter bij onze buurlanden en doelstellingen. Maar het energieakkoord en extra druk op het verlagen uitstoot CO2 zorgt dat intenties worden opgevolgd door acties.

Landelijke en regionale netbeheerders zijn bezig met uitbreiding en vernieuwing van de netwerken en de uitrol van slimme meters vergt grote investeringen. Methodebesluiten zijn van invloed op de tarifering en maken keuzes noodzakelijk.

Productie- en leveringsbedrijven investeren in het vervangen en uitbreiden van de productiecapaciteit van schonere energiecentrales en duurzame energieopwekking door windparken. Energiecentrales op fossiele brandstof worden onder druk van maatschappij eerder dan gepland gesloten. Restwarmte van industrie wordt beter benut en ingezet om woonwijken te voorzien van warmte.

Of na al deze marktveranderingen de energiemarktprocessen minder complex worden blijft de vraag. Goede inrichting van processen, risico’s en controls bieden concurrentievoordeel in een markt waarin je je met het energieproduct zelf maar moeizaam kun onderscheiden. Voor de verbetering van aansluitingen in de balans tussen inkoop & levering (energiebalans), verlaging van netverliezen, verlagen van het aantal en duur van de storingen zijn goed ingerichte processen van belang.

Prestatie- en kwaliteitsmanagement, Lean Six Sigma, projecten als vereenvoudiging allocatie en reconciliatie, bouw van nieuwe centrales vergen een optimale financiële besturing, project governance, project portfolio management en project office. ConQuaestor helpt met een professionele inrichting van uw projecten en met projectmanagement. Binnen de finance functie verbeteren we het performance management en optimaliseren en versnellen we de maandprocessen. Denk daarnaast ook aan oplossingen die tot doel hebben meer rendement uit de (financiële) organisatie te halen:

 • Inrichting van controle frameworks en processen
 • Optimaliseren van de energiebalans
 • Financiële processen excellent maken door sourcing
 • Inrichting, performance meting van FSSC
 • Inrichting en uitvoering van de backoffice processen zoals settlement, dealcontrol en confirmations, reconciliatie en allocatie.