Publieke sector

Schaalvergroting, marktwerking, decentralisatie, ketenbenadering en andere thema’s vragen in het publieke domein om andere oplossingen dan in het bedrijfsleven. De publieke sector vertoont eigen karakteristieken, die ook nog per sector kunnen verschillen

Bovendien beïnvloeden de wijze van financiering van uitvoerende publieke taken het intern functioneren van publieke organisaties tot in de haarvaten...

De ConQuaestor dienstverlening richt zich in het publieke domein op financiën, organisatie, projecten en implementatie van veranderingen. Dit doen wij voor de Rijksoverheid, gemeenten en waterschappen, de gezondheidszorg, woningcorporaties en het onderwijs. Welke projecten en thema’s wij samen met onze opdrachtgevers in deze deelgebieden van publieke sector, leest u op de desbetreffende pagina’s.

Binnenlands Bestuur

In de publieke sector spelen op gemeentelijk niveau een aantal thema’s die bepalend zijn voor de huidige stand van zaken op gemeentelijk bestuursniveau: samenwerking, decentralisatie en een goede beheersing van de gemeentelijke financiën.

Succesvolle samenwerkingsverbanden verbeteren de klanttevredenheid en realiseren significante kostenbesparingen. Plannen hiervoor moeten wel gebaseerd zijn op een gedegen, realistische en strategische analyse onderbouwt met een transparante financiële analyse. In veel gevallen moet het bedrijfsvoeringsmodel en bijbehorende processen inclusief IT opnieuw vorm worden gegeven en geïmplementeerd. Dit is een forse uitdaging. 

Decentralisatie van taken inclusief een taakstellende bezuiniging lijkt op dit moment een beproefd middel van de rijksoverheid om taken te decentraliseren en tegelijkertijd bezuinigingen door te voeren. De overdracht van jeugdzorg taken van provincies naar gemeenten of de introductie van de Wet Werken naar Vermogen zijn daar voorbeelden van. Gemeenten moeten nu van de zeer uiteenlopende producten in de verschillende jeugdsectoren één samenhangend aanbod maken en moeten daartoe inkoopmodellen gebruiken. Interessante vraag is welke inkoopmodellen door gemeenten gebruikt gaan worden en welk model door de jeugdzorg aanbieders als meest geschikte zou gaan gelden. 

De adequate inrichting van financiële processen en IT binnen gemeenten is steeds belangrijker geworden. Van de financiële functie wordt aan de ene kant verwacht dat zij partner zijn voor het politieke bestuur en management en anderzijds dat ze zorgt voor een goede financiële beheersing van de gemeente financiën. Ook de toenemende vraag naar snelle, gebruikersvriendelijke en eenduidige management informatie is een wens die bij veel gemeenten leeft.

ConQuaestor adviseert gemeenten over actuele thema’s als samenwerking, decentralisatie van taken en bevoegdheden en de optimale inrichting van de financiële functie. Optimalisatie van de organisatie en de werkprocessen, een excellente financiële functie (snellere rapportageprocessen (Fast Close), een eenduidig rekeningschema en uniform ingerichte grootboek, consolidatie en rapportagesystemen) daaraan gerelateerde ICT systemen: ConQuaestor beschikt over de noodzakelijke kennis van financiële processen en vertalen deze kennis naar een praktische invoering binnen gemeenten.

Onderwijs

De kwaliteit van het onderwijs dreigt onder druk te komen door de bezuinigingen in het onderwijs, de krimp in leerlingenaantallen en niet onderkende financiële risico’s. Dit maakt het belangrijk om in alle opzichten “in control” te komen van uw instelling.

Uw uitdaging is om op de gewenste koers te komen en te blijven door middel van het versterken van de bedrijfsvoering, het vergroten van de grip op uw organisatie en daarmee de ruimte voor onderwijs te vergroten.

De bedrijfsvoering bezien wij daarbij niet puur financieel en instrumenteel maar meerdimensionaal in samenhang. Wij volgen daarbij een aanpak gericht op het daadwerkelijk realiseren van de veranderingen in een samenwerkingsmodel met de onderwijsinstelling.

Wij beoordelen en verbeteren de financiële bedrijfsvoering vanuit vier dimensies zoals het figuur hieronder aangeeft.

In de onderwijssector heeft ConQuaestor aan de projecten gerealiseerd op het gebied van:
•  verbetering van de bedrijfseconomische aspecten binnen het onderwijs;
•  versterking van de interne samenwerking op financieel terrein;
•  vergroting van de financiële analyse kracht;
•  inrichting van de bedrijfsvoeringprocessen;
•  ontwikkeling van financieel leiderschap;
•  inrichting van risicomanagement;
•  verbetering van het functioneren van de governance.

Rijksoverheid

De overheid staat voor een aantal acute uitdagingen. Deze zijn een versterking van de eerder ingezette trends die nu met volle kracht de publieke organisatie en de uitvoering van de publieke taken beïnvloeden en veranderen.
De thema's die nu invloed hebben op de organisatie en uitvoering van de publieke taken:

 1. Schaalvergroting van en samenwerking tussen overheidsorganisaties
 2. Meer markt en minder overheid (Markt en Overheid)
 3. Decentralisatie van publieke taken
 4. Bedrijfsvoering
 5. Ketenbenadering

De budgettaire taakstellingen en de roep om een hogere kwaliteit van publieke dienstverlening leiden tot een brede trend om organisaties te fuseren, procesgericht in te richten en de samenwerking tussen organisaties te intensiveren. Ook in het onderwijs en de zorgsector wordt gepleit voor specialisatie. De tendens naar meer ruimte voor private initiatieven zet door. De tucht van het budget wordt vervangen door de tucht van de markt, wat zichtbaar wordt in o.a. de vergroting van de marktwerking in de zorg, privatisering van overheidsdiensten en het outsourcen van publieke activiteiten. En er wordt scherper gekeken naar concurrentievervalsing van overheidsorganisaties t.o.v. de private markt: de wet Economische mededinging is op dit punt recent aangescherpt.

Met de overweging ‘een betere maar vooral een goedkopere lokale uitvoering’ worden in deze kabinetsperiode opnieuw taken gedecentraliseerd naar gemeenten, waterschappen en provincies. Dit betekent veelal een complete ‘heruitvinding’ van de publieke taak. Een voorbeeld is de verschuiving van de jeugdzorgtaak van provincies naar gemeenten.

De ondersteunende functies van de overheid zijn van cruciaal belang om te kunnen bijdragen aan budgettaire taakstellingen. Van lean management, shared services, strategische kostenverlaging en overheadkosten reductie wordt veel verwacht. In de lagere overheden en de zorg is de trend te zien dat de bedrijfsvoeringsfuncties van verscheidene gemeenten en zorg instellingen worden gebundeld in shared service organisaties.

In de overheid zijn enkele tientallen ketens te onderscheiden (zoals de vreemdelingenketen en de strafrechtketen) die soms ook nog eens over de drie bestuurslagen heen liggen. Een ketenbenadering zou dan ook idealiter moeten worden gevolgd om effectiviteit en efficiency in de afzonderlijke ketenorganisaties te bereiken. Processen en informatievoorziening zullen nauw moeten worden afgestemd om het proces door de gehele keten ongestoord te laten plaats vinden.

ConQuaestor richt zich in zijn dienstverlening aan de publieke sector op de verbetering van de performance van de organisaties en de financiële resultaten. Of het nu gaat om ministeries, zelfstandige bestuursorganen, provincies, gemeenten, woningcorporaties, waterschappen of zorginstellingen: wij adviseren over de thema’s die op de agenda van de CFO staan. Denk daarbij aan:

 • Het operationaliseren van nieuwe wetgeving
 • Risicoanalyse en beheersmaatregelen 
 • Procesontwerp en procesverbetering
 • Management- en bestuurlijke rapportages
 • Toepassen informatie en communicatie technologie
 • Prestatiesturing en bedrijfsmatig werken
 • Kostenreductie
 • Inrichten en ontwikkelen van de financiële functie
 • Inrichten van Shared Service Centers in de financiële functie

Woningcorporaties

Woningcorporaties zijn belangrijke maatschappelijke organisaties. Zij zorgen voor de primaire levensbehoefte van wonen in een goede leefomgeving. Woningcorporaties ondernemen omdat zij kansen pakken en risico’s afwegen.
Door economische, maatschappelijke en politieke turbulentie is de volkshuisvesting volop in beweging. Omdat verdienmodellen onder druk staan moeten veel woningcorporaties meer dan te voren hun financiën en bedrijfsvoering op orde hebben. Onder maatschappelijke druk moeten ze klantgericht blijven werken tegen lagere kosten. Dit stelt eisen aan de bedrijfsvoering van morgen.
De interne en externe druk vraagt bovendien ook om transparantie, goed toezicht en een duidelijkere verantwoording. Daarom passen woningcorporaties hun ‘governance’ en rapportages aan om te laten zien dat ze ‘in control’ te zijn.
ConQuaestor helpt woningcorporaties deze uitdagingen op te pakken via advies, procesbegeleiding, projectmanagement en ondersteuning.
In onderstaande figuur zijn onze oplossingen voor uw uitdagingen opgenomen:

Onze dienstverlening kenmerkt zich door onafhankelijkheid, sectorkennis, vakkennis en het daadwerkelijk realiseren van oplossingen. Wij mogen een groot aantal woningcorporaties tot onze klantenkring rekenen, waaronder de Alliantie, Elkien, Groenwest, Leystromen, Mitros, Portaal, Ymere, Vivare en Woonstad Rotterdam.

Zorg

Het Kabinetsbeleid met betrekking tot de gezondheidszorg in Nederland wordt gedreven door zeven beleidsmantra’s die door minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn van VWS zeer nadrukkelijk worden uitgedragen. De beleidsthema’s op een rij:

 • Versterking marktwerking;
 • Inzicht in kosten en kostprijzen;
 • Hervorming AWBZ;
 • Zorg op maat;
 • Beteugelen groeiende zorgconsumptie;
 • Afschaffen vereveningsfonds zorgverzekeraars waardoor zorgverzekeraars zelf verantwoordelijk zijn voor de zorgrisico’s en de schadelast;
 • Sturen op gezondheidswinst en kwaliteit in plaats van op volume van de behandelingen.

De zorginhoud verandert ook voor menige zorgverlener/instelling. Het uitgangspunt van de zelfredzaamheid staat centraal bij de GGZ en de door de Wmo gefinancierde zorg. Ook de resterende AWBZ zorg wordt inhoudelijk hervormd. Dit gaat ook nog eens gepaard met forse bezuinigingen. De invloed van patiëntenverenigingen zal verder toenemen.

Zorgketens en andere veranderingen leiden tot aangepaste of nieuwe bedrijfsmodellen en andere kosten - baten verhoudingen voor zorginstellingen. De voorgenomen wijzigingen leiden tot nieuwe vormen van zorgaanbod, aanbestedingen van zorgvraag door gemeenten, scherpere zorginkoop door de zorgverzekeraars, verdere marktwerking en concurrentie en druk op de kosten van de zorg. Daarbij kan de zorginstelling of zorgverlener zich niet op een eiland wanen.