Financial leadership

Financial leadership staat momenteel erg in de belangstelling. Het ideale profiel van de Financial leader verandert door diverse externe ontwikkelingen als bezuinigingen, een veranderende taakopvatting, grotere marktwerking en kritischer wordende opdrachtgevers, financiers en afnemers (klanten, cliënten, studenten). De tijd dat volstaan kon worden met een beperkte rolinvulling met taken als begrotingsbewaking en opstellen van de jaarrekening zijn definitief voorbij.

Tegenwoordig komt de directeur financiën (of Chief Financial Officer) in aanraking met een breed palet van aan onder verandering onderhevige in- en externe onderwerpen waarop de financiële kaders flexibel dienen in te spelen. Zo dient de directeur steeds meer raakvlakken te hebben met alle primaire bedrijfsprocessen binnen de organisatie. De traditionele gesprekspartners zoals de controlerend accountant en het lid van de Raad van Bestuur hebben gezelschap gekregen van de politiek verantwoordelijke(n), de externe opdrachtgevers / financiers en de strategische samenwerkingspartners. Bovendien wordt van elke directeur verwacht dat hij zijn mensen als professionals inspireert, aanstuurt, begeleidt en faciliteert. 

Tegelijkertijd constateren wij in onze praktijk en op basis van literatuur dat er nog geen goed antwoord is wat dit betekent voor benoemingen, loopbaantrajecten, functieprofielen, begeleiding en training van de Financial leaders van vandaag. ConQuaestor beantwoord in haar onderzoek ‘Financial leadership’ zodoende de vraag wat het ideale profiel van de Financial leader concreet inhoudt en wat de achtergrond is van wijzigingen hierin in de loop der tijd, gekeken naar benodigde vakkennis, gesprekspartners, werkervaring, competenties en strategische inbreng. 

Het onderzoek is gestoeld op interviews met vooraanstaande Financial leaders inclusief aanvullend verdiepend onderzoek en kent nauwe betrokkenheid van een klankbordgroep bestaande uit Financial leaders uit de diverse sub sectoren en een professor van het Zijlstra instituut verbonden aan de Vrije Universiteit.

In het kader van het Financial Leadership programma van ConQuaestor zijn onderzoeken uitgevoerd naar het functioneren en de positionering van de Financial Leader: de Chief Financial Officer. Dit rapport is de weergave van het onderzoek naar de profielschets van de CFO in de publieke en semi-publieke sector dat ConQuaestor heeft uitgevoerd in 2013. Ten opzichte van de eerder uitgebrachte Whitepaper is het deelrapport aangevuld met onderzoeksresultaten over competenties en integriteit. Tevens is de conclusie getrokken dat een CFO noodzakelijk is voor elke publieke en semi publieke instellingen.

Eind 2013 zal ConQuaestor een volledige rapport publiceren waarin ook de resultaten van een identiek onderzoek in de profitsector zijn opgenomen.

Klik hier om het deelrapport  'De publieke CFO: een profiel schets' aan te vragen.